Arita Avløpsåpner - Shoparita.no

Arita Avløpsåpner

Normalpris
229,00 kr
Utsalgspris
229,00 kr
Inkl.mva. Levering blir beregnet i kassen

Arita Avløpsåpner er en kraftig og effektiv flytende avløpsåpner for åpning av tette avløp fra servant, dusj, kjøkkenvask, badekar, toalett, sluk og andre avløp. Produktet løser effektivt opp alle typer fett, hår, olje, såperester og lignende.

I toaletter kan produktet gjerne virke over natten, før det spyles ned. Produktet er flytende og vil ikke forsteine seg i avløpet. Må ikke brukes i forbindelse med ubehandlet aluminium, og elokserte materialer.

BLANDINGSFORHOLD OG MENGDE:
Tett avløp: Ufortynnet, gjenta om nødvendig. Skylles ut med vann/ varmtvann. Vedlikeholdsvask hver 3mnd: ca.2dl tømmes i avløp, sluk, servant, dusj, o.l. Skyll med rent vann/ varmtvann. LAGRING: Tåler ikke frost. pH ca. 14.

INNHOLD INDUSTRI/PROFESJONELL:
Kaliumhydroksid
2-aminoetanol

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler:
15-30 % Kaliumhydroksid

EGENVEKT: 1,5 kilo pr liter.

FARE: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Farlig
ved svelging. Kan være etsende for metaller. Dersom det
er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller
etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall
brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær
må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. VED

KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette
enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp umiddelbart.

Last ned sikkerhetsdatablad.