Arita Kalk & Rustfjerner - Shoparita.no
Arita Kalk & Rustfjerner - Shoparita.no
Arita Kalk & Rustfjerner

Arita Kalk & Rustfjerner

Normalpris
339,00 kr
Utsalgspris
339,00 kr
Inkl.mva. Levering blir beregnet i kassen

Arita Kalk- og Rustfjerner er et konsentrert vanntynnbart rensemiddel som effektivt fjerner kalk, sementslør, saltutfellinger, fugeslør, rester etter flislim, rust og overflødige mørtel-betongspill. Kan også brukes til rens og vask av kalkavleiringer og rust på sanitærutstyr på toalett og garderobeanlegg. Arita Kalk- og Rustfjerner har en bakteriedrepende effekt og har en meget god evne til å trenge gjennom og løse opp kalk- og saltutfellinger m.m.

PÅFØRING: Påføres med pensel, rulle, sprøytekanne,
eller lignende. La virke fra 1-10 minutter. På sterkt tilsmussede
overflater skrubbes området med en myk kost
e.l. Bruk gummihansker og vernebriller ved bruk. Tørk-
skyll vekk med vann eller en fuktig klut-mopp etter rens.
NB: Må ikke tørke ut på overflaten før vasking-skylling,
fuger kan svekkes ved eksponering av konsentrat.

BLANDINGSFORHOLD:
- Lettere rengjøring: 1:3 - 1:20
- Fugeslør, sementslør o.l: 1:10
- Grovere rengjøring, rustfjerning: Konsentrert- 1:2
LAGRING: Tåler ikke frost.

INNHOLD: Saltsyre, sulfamidsyre.
For ytterligere info se eget SDB.

FARE: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være
etsende for metaller. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme
i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt vernehansker/
verneklær/ vernebriller / ansiktsskjerm.

VED HUDKONTAKT
(eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks.
Skyll/dusj huden med vann.

VED KONTAKT MED ØYNE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen. Kontakt umiddelbart lege eller GIFTINFORMASJONSSENTER.

Last ned sikkerhetsdatablad.